งานเลขานุการ กตปน.
จำนวนผู้เข้าชม : 400 ครั้ง

นางสาวพิณิวรรณ อินทเชื้อ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา

มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1 มีหน้าที่ ประสานงาน กํากับ ดูแล ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะและกลั่นกรองงานของบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในกลุ่มและสถานศึกษามีความเข้มแข็งในการพัฒนาวิชาการ บริหารจัดการ หลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การประกันคุณภาพการศึกษา การนิเทศภายใน สถานศึกษา การพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และ การวัดผลประเมินผล
           1.2 ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานตําแหน่งศึกษานิเทศก์และวิทยฐานะ โดยปฏิบัติงานดังนี้
                      1.2.1 หัวหน้ากลุ่มงานและงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
                      1.2.2 งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
                      1.2.3 งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
                      1.2.4 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สถานศึกษา
                      1.2.5 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย การพัฒนาการนิเทศ การบริหารการจัดการศึกษา และงานในความรับผิดชอบ
                      1.2.6 งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาประจําสถานศึกษา ในเครือข่าย บางกุ้ง
                      1.2.7 งานพัฒนาศึกษานิเทศก์
                      1.2.8 งาน/โครงการโรงเรียนในฝัน
                      1.2.9 งาน/โครงการโรงเรียนดีประจําตําบล
                      1.2.10 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย