งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ
จำนวนผู้เข้าชม : 192 ครั้ง

นายชาญชัย ชื่นพระแสง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาคนที่ 3 ในกรณีผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
2. ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และวิทยฐานะ โดยปฏิบัติงาน ดังนี้
            2.1 หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
            2.2 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และงานในความรับผิดชอบ
            2.3 งานการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
            2.4 งานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเทคโนโลยีทางการศึกษา) และการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยในกลุ่มสาระการเรียนรู้
            2.5 ช่วยปฏิบัติงานกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
            2.6 งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาประจำสถานศึกษา ในเครือข่ายสมุย 1 และสมุย 2
            2.7 งานวิเคราะห์วิจัยทางการศึกษา
            2.8 งานส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
            2.9 งานส่งเสริม สนับสนุนการแนะแนวในสถานศึกษา
            2.10 งาน/โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและงานศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
            2.10 งานรายงานการพัฒนาจุดเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษา
            2.11 งานโครงการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)
            2.13 งานประสานงานภายในและภายนอกของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
            2.14 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย