งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันฯ
จำนวนผู้เข้าชม : 422 ครั้ง

นายสุรชัย ช่วยเกิด
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ ประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ 4 ในกรณีผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ ประเมินผลการจัดการศึกษา ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
2. ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และวิทยฐานะ โดยปฏิบัติงาน ดังนี้
          2.1 หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
          2.2 งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
          2.3 งานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยในกลุ่มสาระการเรียนรู้
          2.4 งานพัฒนาหลักสูตรสาระท้องถิ่น
          2.5 งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาประจำสถานศึกษา ในเครือข่ายดอนสัก
          2.6 งานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”/การจัดการเรียนรู้ Active Learning
          2.7 งานสะเต็มศึกษา (STEM Education)
          2.8 งานโครงการพิเศษการประเมินระดับนานาชาติ (PISA)
          2.9 งานนโยบายโรงเรียนปลอดขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน
          2.10 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย