งานวัดและประเมินผลฯ
จำนวนผู้เข้าชม : 215 ครั้ง

นางสาวณฐกร  รักษ์ธรรม 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ ประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ 5  ในกรณีผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
2. ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และวิทยฐานะ โดยปฏิบัติงาน ดังนี้
            2.1 หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
            2.2 งานส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา
            2.3 งานคลังข้อสอบ
            2.4 งานการจัดทำและการประสานการใช้เครื่องมือวัดผลประเมินผล
            2.5 งานทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT)
            2.6 งานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
            2.7 การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET)
            2.8 งานทดสอบทางการศึกษาโดยใช้ข้อสอบกลางประจำปีการศึกษา
            2.9 งานทดสอบทางการศึกษา Pre – O-NET ประจำปีการศึกษา
            2.10 งานประสานงานชุมนุมนักวัดผลทางการศึกษาแห่งชาติ
            2.11 งานการประเมินการอ่านเขียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบทางการศึกษา
            2.12 งานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาและ การศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยในกลุ่มสาระการเรียนรู้
            2.13 ช่วยงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (คนที่ 2)
            2.14 งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาประจำสถานศึกษา ในเครือข่ายช้างคู่
            2.15 งานประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
            2.16 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย