งานพัฒนาหลักสูตรฯ
จำนวนผู้เข้าชม : 201 ครั้ง

นางอรุณศรี จงจิตต์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

 

 

นางอรัญญา มูสีสุทธิ์
ศึกษานิเทศก์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

นางสาวจิราวรรณ ศรีวิเวก
ศึกษานิเทศก์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

นางณธาอร ทองปรีชา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
งานการจัดการศึกษาพิเศษ

 

นายไพศาล เพ็งกุล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ