งานนิเทศติดตามฯ
จำนวนผู้เข้าชม : 245 ครั้ง

นางสายตา แก้วศรีมนต์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้

1.ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ ประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ 1ในกรณีผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ ประเมินผลการจัดการศึกษา ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
2.ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และวิทยฐานะ โดยปฏิบัติงานดังนี้
            2.1 หัวหน้ากลุ่มงาน และ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
            2.2 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
            2.3 งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
            2.4 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
            2.5 ช่วยงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (คนที่ 1)
            2.6 งานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (สาระศาสนาศีลธรรมและจริยธรรม สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม) และการศึกษาค้นคว้า การวิเคราะห์ วิจัยในกลุ่มสาระการเรียนรู้
            2.7 งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาประจำสถานศึกษาในเครือข่ายขุนทะเล
            2.8 งานพัฒนาศึกษานิเทศก์ (คนที่ 2)
            2.9 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต”
            2.10 งานพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
            2.11 งานพัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประการ
            2.12 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย