ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศห้องเรียนสาขาโรงเรียนบ้านคลองสุข (โรงเรียนวัดประสิทธาราม)
07 พ.ย. 2561