» ข่าวประชาสัมพันธ์ » การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และการจัดสอบ วัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
จำนวนผู้เข้าชม : 194 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 07 พ.ย. 2561

 

                 ด้วยสํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ทําหน้าที่เป็นศูนย์สอบเพื่อดําเนินการประเมิน ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ และ จัดสอบ วัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อให้การดําเนินการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ขอความร่วมมือให้ท่านดําเนินการดังนี้

                 ๑. แจ้งผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีตัวตนอยู่จริง ณ ปัจจุบัน ผ่านโปรแกรม NT A๕๕ess ระหว่างวันที่ ๒๒-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยใช้ Username และ PasswUrd เดิมซึ่งแจ้งไปแล้วเมื่อปีการศึกษาที่ผ่านมา (หากโรงเรียนใดไม่มี Username และ Password สามารถติดต่อขอรับได้ที่ผู้รับผิดชอบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๗

                 ๒. เว็บไซต์ ของระบบคือ http://bet.obec.go.th เลือกระบบ NT ACCE55 แล้วดําเนินการกรอกข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  ตามคู่มือการใช้งาน โปรแกรม NT ACCE55 (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๖)

                ๓. แจ้งผู้รับผิดชอบการสอบ RT และ NT เข้ากลุ่มไลน์ NT RT สพป.สฎ.๑ (ฉพาะผู้รับผิดชอบ การสอบ NT และ RT) (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๗)

               ๔. กําชับให้ผู้รับผิดชอบดําเนินการตามปฏิทินดําเนินการสอบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) อย่างเคร่งครัด โดยไม่ต้องรอหนังสือแจ้งจากศูนย์สอบ

              ๕. ขอความกรุณาให้ท่านแจ้งให้ครูผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จัดการเรียนการสอนโดยยึดตัวชี้วัดตามหลักสูตรและเน้นย้ําเป็นพิเศษใน ตัวชี้วัดที่นํามากําหนดเป็นกรอบโครงสร้างสําหรับสอบวัดทั้งสองประเภท (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และ ๓)

สิ่งที่ส่งมาด้วย คลิก gg.gg/sni03