» ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ » นิเทศห้องเรียนสาขาโรงเรียนบ้านคลองสุข (โรงเรียนวัดประสิทธาราม)
จำนวนผู้เข้าชม : 211 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 07 พ.ย. 2561

            วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ศึกษานิเทศก์ สพป.สุราษฎรานี เขต 1 ได้นิเทศการจัดการเรียนการสอนของห้องเรียนสาขาโรงเรียนบ้านคลองสุข (เดิมโรงเรียนประสิทธาราม) ซึ่งมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ตามรายชื่อ 29 คน ครูประจำการ 1 คน และครูจิตอาสา จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV) ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้มอบคู่มือครูการใช้สื่อตามโครงการสื่อ 60 พรรษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อใช้สำหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษา